REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy YEDA Kupcy Bławatni działający pod adresem URL: http://www.yeda.pl/ jest prowadzony i stanowi własność Spółki (zwanej dalej “YEDA Kupcy Bławatni” lub “Sklep”):

"YEDA KUPCY BŁAWATNI TURLEJSKI I WYCHOWAŁEK" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Kwiatkowskiego 8A, 52-407 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000182493, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 005962040, NIP: 8940048722

2. Sklep internetowy YEDA Kupcy Bławatni umożliwia przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży towarów oraz składanie za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą elektroniczną zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie oraz składania przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu Internetowego YEDA Kupcy Bławatni.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów oraz ich sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego YEDA Kupcy Bławatni.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

5. Każdy Klient sklepu internetowego YEDA Kupcy Bławatni jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://www.yeda.pl/ Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6. Sklep internetowy YEDA Kupcy Bławatni gromadzi niektóre informacje podane przez użytkownika podczas korzystania ze Sklepu, a także pliki cookies oraz inne dane. Szczegółowy zakres zbieranych informacji zawarty jest w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie internetowej http://www.yeda.pl/

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://www.yeda.pl/

8. Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym YEDA Kupcy Bławatni oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. ZAMÓWIENIE

1. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego http://www.yeda.pl/ i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez Klienta jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do YEDA Kupcy Bławatni udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu. Podane numery telefonu oraz adres e-mail zostają również udostępnione firmie spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia trudności z jej dostarczeniem.

2. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich jego pól. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. YEDA Kupcy Bławatni nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych w formularzu rejestracyjnym.

3. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niekompletne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

4. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez sklep internetowy na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.yeda.pl/ odbywa się poprzez:

a) zalogowanie się przez Klienta do swojego konta na stronie internetowej sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu;

b) zamówienie towaru następuje poprzez dokonanie jego wyboru przez Klienta w sposób właściwy dla danej kategorii towaru, po określeniu w szczególności ilości, rozmiaru i koloru, a w razie potrzeby podaniu także innych specyficznych informacji dotyczących zamawianych towarów;

c) potwierdzenie dokonanego wyboru towarów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do YEDA Kupcy Bławatni .

6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Każde złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez YEDA Kupcy Bławatni jako przyjęte do realizacji poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie. Potwierdzone zostaną wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cena netto i brutto, dane Klienta oraz koszty i adres do wysyłki.

8. Po złożeniu przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez YEDA Kupcy Bławatni zamówienia , oraz przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient zawiera z YEDA Kupcy Bławatni umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

9. YEDA Kupcy Bławatni dostarczy zamówione towary przesyłką kurierską. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi Klient.

10. YEDA Kupcy Bławatni wystawia dokument sprzedaży - dowód zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny) który wysyłany jest wraz z zamówieniem. W przypadku woli otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji podczas składania zamówienia oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP.

11. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy poinformować Sklep o wprowadzonych zmianach wysyłając e-mail na adres: sklep@yeda.pl.

12. Zamówienia są pakowane i wysyłane tak, jak zostały złożone - nie łączymy zamówień.

III. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku braku danego towaru w magazynie, lub niemożności zrealizowania zamówienia z powodu jego wady odkrytej w momencie przygotowywania zamówienia, lub z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lub związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie wyraża zgody na alternatywną realizację zamówienia jest ono anulowane, a w razie dokonania płatności - kwoty uiszczone zostaną Klientowi zwrócone.

4. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w całości.

IV. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w ilości zamówionych towarów lub rezygnacja z zamówienia możliwe są przed przygotowaniem paczki gotowej do wysyłki - status zapakowane/wysłane. Kontakt ze Sklepem powinien nastąpić poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: sklep@yeda.pl.

2. Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane do Klienta.

V. PŁATNOŚCI

1. Płatność przez Klienta za zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego towar może być dokonana w następujący sposób:

a) poprzez płatności internetowe obsługiwane przez instytucje płatniczą PayPro S.A.

b) gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) – przy czym zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 19 zł;

c) przelewem na konto bankowe YEDA Kupcy Bławatni o numerze (w tytule przelewu prosimy podać: numer zamówienia, nazwę towaru oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej):
54 1750 1064 0000 0000 2861 0017 .

2. Brak płatności w formie przelewu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez YEDA Kupcy Bławatni, uznawane będzie za odstąpienie od umowy i rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Koszty dostarczenia zakupionych produktów obciążają Klienta i są wskazane przez sklep internetowy w zakładce „Przesyłka” na stronie internetowej oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

6. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów, wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.

VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Zamówiony towar zostaje wysłany do Klienta przesyłką kurierską. Zamówione zostaną dostarczone pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub poza jej granicami.

2. Dostawę towaru poza granice Polski należy każdorazowo uzgodnić z YEDA Kupcy Bławatni. Czas dostawy oraz koszty doręczenia w przypadku przesyłki zagranicznej mogą różnić się od standardowych i będą ustalane indywidualnie z Klientem.

3. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach doręczeń ustalonych przez firmę kurierską. Na życzenie Klienta przesyłka może zostać doręczona w sobotę, za dodatkową opłatą.

4. Termin doręczenia przesyłki przez kuriera wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają zgłoszenia w formie elektronicznej do YEDA Kupcy Bławatni oraz potwierdzenia przez pracownika Sklepu.

7. YEDA Kupcy Bławatni nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu szkody sporządzonego przez kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

9. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, wskazane jest by Klient niezwłocznie przekazał taką informację YEDA Kupcy Bławatni, w celu dalszego wyjaśniania przez Sklep zaistniałej sytuacji.

VII. REKLAMACJE

1. YEDA Kupcy Bławatni prowadzi sprzedaż produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. W szczególnych przypadkach Sklep może oferować towary wadliwe – w takim przypadku informacja o istniejącej wadzie (np. zabrudzenie) lub uszkodzeniu zawarta jest w opisie produktu. W sytuacji gdy Klient zamówi towar z określoną wadą nie jest możliwe przyjęcie reklamacji na podstawie tej wady.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub niezgodność towaru z umową, jest uprawniony do wymiany lub zwrotu towaru.

6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie, listownie, mailowo (reklamacje@yeda.pl ) lub osobiście z YEDA Kupcy Bławatni.

7. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (faktura VAT, paragon), który Klient otrzymuje wraz z dostawą zamówienia.

8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony lub niezgodny z umową zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

VIII. ZWROTY

1. W przypadku, gdy Klient zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, informując o tym fakcie YEDA Kupcy Bławatni pisemnie lub elektronicznie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub wiadomości e-mail na adres YEDA Kupcy Bławatni przed upływem wskazanego terminu. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty przesłania informacji o odstąpieniu od umowy.

2. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega, że w przypadku sprzedaży detalicznej niektórych towarów z oferty Sklepu oraz produktów z wyprzedaży, w tym np. tkanin, koronek lub taśm, które przygotowywane są indywidualnie na zamówienie klienta, w szczególności w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, np. poprzez ucięciu na określony wymiar lub sprzedaż inaczej niż w belkach lub kuponach stanowią świadczenie zindywidualizowane, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku realizacji takich zamówień prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a towar stanowiący świadczenie zindywidualizowane nie podlega zwrotowi.

3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar należy zwrócić na adres siedziby YEDA Kupcy Bławatni.

4. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz numer konta, na które Sklep internetowy ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar. Znacząco przyspieszy to rozpatrzenie zwrotu.

5. Równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za zwrócony towar, zostanie przekazana przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru (przesyłki).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy YEDA Kupcy Bławatni a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami ustaw szczególnych.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy YEDA Kupcy Bławatni a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę YEDA Kupcy Bławatni.

5. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu .

6. Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2024r.